Verkoopsvoorwaarden

 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aankoop- en huurovereenkomsten van, met en door FlandersIT Services, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  Het enkele feit van het aanvaarden van een offerte, het sluiten van een verkoop- of huurovereenkomst dan wel het in ontvangst nemen van een levering, houdt de aanvaarding in door de klant van de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 • Huurovereenkomsten: Huurovereenkomsten treden in werking vanaf de datum van levering van de software voor de duur zoals bepaald bij overeenkomst. Zij worden stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode tenzij één der partijen de overeenkomst via aangetekend schrijven opzegt met een opzegtermijn van 1 maand.
  Huurprijzen zijn jaarlijks betaalbaar afhankelijk van de gekozen softwareprogramma’s en/of opties. De huurprijs betreft een vaste huurprijs gedurende 4 jaar na inwerkingtreding van de huurovereenkomst waarna de huurprijs wordt aangepast aan de op dat moment geldende tarieflijst met een maximale stijging van 20% t.o.v. de vorige huurprijs.
 • Aankoopovereenkomsten: Aankoopovereenkomsten verschaffen de klant de eigendom van een hotellicentie/firmalicentie m.b.t. de geleverde software op voorwaarde van algehele betaling van het verschuldigd bedrag, d.i. hoofdsom verhoogd met eventuele laattijdigheidsintresten, forfaitair schadebeding en overige kosten.
  Een firmalicentie laat de klant toe gebruik te maken van de software binnen diens bedrijf doch het is verboden op enigerlei wijze deze software ter beschikking te stellen of te verkopen aan derden.
 • FlandersIT Services garandeert een goed werkend software programma. Klachten moeten binnen de drie werkdagen na levering gemeld worden.
  FlandersIT Services is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. omzet- of winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van data of enig ander verlies. In elk geval is de aansprakelijkheid van FlandersIT Services beperkt tot het door de klant effectief betaalde bedrag voor desbetreffend software programma.
 • Overname van personeel van FlandersIT Services door de klant leidt in hoofde van de klant tot een schadevergoeding t.a.v. FlandersIT Services van 12 maanden bruto loon van desbetreffend personeelslid. 
 • Alle facturen van FlandersIT Services zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
  Bij niet-tijdige betaling van een factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 125EUR, onverminderd het recht van FlandersIT Services om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.